Doświadczeni profesjonaliści Andersen Tax doradzą, w jaki sposób zoptymalizować struktury i procesy podatkowe w Państwa firmie, jak prawidłowo dostosować się do przepisów i jak uniknąć lub ograniczyć ryzyka podatkowe. Zapewniamy profesjonalną pomoc we wszystkich obszarach podatków oraz posiadamy bogate doświadczenie w udzielaniu porad podatkowych zarówno osobom indywidualnym, jak i międzynarodowym firmom.

Zapewniamy naszym klientom pomoc i doradztwo w następujących dziedzinach:

Oferujemy następujące usługi:

 

Podatek CIT

Usługi Andersen Tax w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmują planowanie, doradztwo oraz rozliczenia podatkowe. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w:

 • optymalizacji podatkowej m.in w zakresie klasyfikacji przychodów i kosztów, regularnie doradzając w podatkowym klasyfikowaniu wydatków marketingowych, niedostatecznej kapitalizacji i konsekwencji podatkowych w przeprowadzonej restrukturyzacji,
 • przeglądach podatkowych nakierowanych na identyfikację oraz sposoby ograniczania ryzyk podatkowych,
 • tworzeniu grup kapitałowych w oparciu o przepisy CIT oraz innych struktur pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 • pomocy w uzyskiwaniu wiążących interpretacji podatkowych,
 • działalności podmiotów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

 

Podatek VAT

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej miała znaczący wpływ na polskie regulacje w zakresie ustawy o VAT oraz akcyzy. Nasz międzynarodowy zespół podatkowy VAT oferuje:

 • optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw – poprawa przepływów pieniężnych,
 • weryfikację rejestrów i deklaracji VAT w celu zapewnienia poprawnego rozliczania podatku,
 • pomoc w definiowaniu konsekwencji podatkowych mogących powstać w wyniku przeprowadzanych przez klientów transakcji zgodnie z unormowaniami ustawy o VAT oraz przepisami unijnymi,
 • wsparcie w kwestiach związanych z podatkiem VAT w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami,
 • obsługa kontroli podatkowych i skarbowych w zakresie podatku VAT,
 • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT,
 • projekty regulacyjne.

 

Podatki międzynarodowe

Konsultanci Andersen Tax specjalizują się w aspektach podatkowych dotyczących transakcji transgranicznych. Rozumiemy, że Klienci poszukują praktycznych porad dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego. Nasze opinie mogą dotyczyć zarówno obowiązku podatkowego dla nierezydentów przebywających w Polsce, strukturyzacji międzynarodowych inwestycji jak i obowiązków w zakresie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych w danym państwie. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom proponujemy Państwu następujące usługi:

 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 • pomoc w redukcji podatku u źródła,
 • pomoc w ustanowieniu zakładu w Polsce i za granicą,
 • przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji i wpływ BEPS na obecne struktury podatkowe,
 • doradztwo podatkowe w oparciu o zapisy ustawy CIT oraz wytyczne OECD,
 • doradztwo w zakresie VAT i cła w transakcjach międzynarodowych.

 

Podatek PIT

Nasz zespół świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla pracodawców i pracowników, zarówno cudzoziemców, jak i polskich obywateli, które obejmują:

 • wdrażanie optymalnych struktur zatrudniania cudzoziemców pod kątem podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych,
 • wdrażanie optymalnych struktur zatrudniania polskich obywateli za granicą pod kątem podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych,
 • opracowywanie najbardziej efektywnych pod względem obciążeń podatkowych i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, struktur wynagradzania menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych,
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych,
 • planowanie rozliczeń podatkowych dla cudzoziemców,
 • doradztwo na rzecz cudzoziemców, dyrektorów oraz pracowników podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wsparcie w rozwiązywaniu sporów.

 

Podatek akcyzowy

Nasz zespół podatków pośrednich posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z podatkiem akcyzowym. Nasi doradcy podatkowi brali udział w projektach m. in. dla branży chemicznej, paliwowej, samochodowej i innych. Oferujemy:

 • przeglądy w zakresie poprawności rozliczania podatku akcyzowego w celu zapewniania właściwych i optymalnych rozliczeń tego podatku,
 • usługi w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego, w tym usługi rejestracyjne w podatku akcyzowym oraz prowadzenie stałych rozliczeń księgowych w zakresie akcyzy, jak i pomoc w procedurach odzyskiwania akcyzy,
 • pomoc w zakładaniu składów podatkowych,
 • pomoc w definiowaniu konsekwencji podatkowych mogących powstać w wyniku przeprowadzanych przez klientów transakcji, zgodnie z unormowaniami ustawy o podatku akcyzowym,
 • wsparcie w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • reprezentowanie podatników przed urzędami skarbowymi oraz celno-skarbowymi.

 

Cło

Nasz zespół zapewnia wsparcie w kwestiach dotyczących obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • planowanie celne pod kątem minimalizacji opłat celnych,
 • wsparcie przy wdrażaniu procedur celnych, np. procedura składu celnego, odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne,
 • klasyfikację taryfową,
 • pomoc przy określaniu reguł pochodzenia towarów oraz uzyskaniu statusu tzw. „upoważnionego exportera”,
 • wsparcie przy uzyskiwaniu statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (AEO),
 • przeglądy celne,
 • wsparcie podczas kontroli i postępowań celnych.

 

Fuzje i przejęcia (M&A), przeglądy podatkowe i księgowe typu due diligence

Wspieramy firmy podczas wszelkiego rodzaju procesów fuzji i przejęć od początkowej koncepcji do zakończonego sukcesem zamknięcia transakcji. Nasz doświadczony zespół opracowuje optymalne strategie, prowadzi negocjacje i wspiera aspekty finansowe przejęcia (fuzje, podziały, wkłady niepieniężne, zakup udziałów i tym podobne). Nasze bogate doświadczenie obejmuje:

 • opracowanie strategii optymalizacji przy współpracy z innymi specjalistami Andersen Global,
 • przeprowadzanie przeglądów typu due diligence w celu oceny możliwości, ryzyk i zmiennych warunków rynkowych,
 • przeprowadzanie kompleksowych analiz pod kątem podatkowym i księgowym zanim transakcja zostanie ostatecznie sfinalizowana,
 • uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • planowanie i zarządzanie procesem integracji uwzględniające wszystkie aspekty finansowe, podatkowe i prawne,
 • uczestnictwo w negocjacjach biznesowych,
 • wsparcie od strony praktycznej w zakresie podatkowym i księgowym.

 

Przeglądy podatkowe

Głównym celem przeglądów podatkowych jest weryfikacja prowadzonych przez podatników rozliczeń podatkowych zgodnie z wymogami prawa podatkowego, jak również identyfikacja potencjalnych uchybień oraz ryzyk podatkowych i możliwości optymalizacji. Nasz zespół oferuje następujące usługi:

 • weryfikacja zdarzeń finansowo-księgowo-podatkowych,
 • identyfikację obszarów szczególnie narażonych na ryzyka podatkowe,
 • wdrożenie procedur podatkowych w przedsiębiorstwach w celu minimalizacji ryzyk podatkowych.

W naszej pracy przywiązujemy szczególną wagę do identyfikacji oraz kwantyfikacji ryzyk podatkowych dla naszych klientów, jak również rekomendujemy działania naprawcze w ramach stosowanych polityk podatkowych. W ramach powyższych usług podsumowujemy w trakcie audytu ryzyka podatkowe, tworząc tzw. mapę ryzyk podatkowych oraz wskazujemy obszary optymalizacji podatkowej.

Postępowania w sprawach podatkowych i celnych oraz sądowo-administracyjnych

Andersen Tax oferuje swoje usługi na każdym etapie postępowania podatkowego, skarbowego i sądowo-administracyjnego. Wspomagamy naszych klientów w bieżących kontaktach z urzędami skarbowymi i celno-skarbowymi posiadając jednocześnie przypisane prawem uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądami administracyjnymi. Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie podczas kontroli podatkowej, celno-skarbowej,
 • przygotowanie pism procesowych, w tym zastrzeżeń, wyjaśnień, odwołań, skarg do organów podatkowych i sądów.

Nasz zespół posiada doświadczenie w wielu sprawach prowadzonych przed organami podatkowymi i celnymi  oraz sądami administracyjnymi zakończonymi sukcesem. Wygraliśmy wiele spraw w zakresie problematyki cen transferowych, podatków pośrednich, CIT i PIT.