Rozporządzenie dotyczące zawartości nowej dokumentacji cen transferowych już obowiązuje

3 października 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych (dalej: Rozporządzenie).

Art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa) zawiera jedynie wskazania ogólne w stosunku do nowej dokumentacji cen transferowych, natomiast to w Rozporządzeniu znajduje się szczegółowy zakres informacji, jakie muszą się w niej znaleźć. Rozporządzenie doprecyzowuje informacje wymagane przez Ustawę, dotyczące dokumentacji lokalnej (local file) oraz opisu analizy danych porównawczych. Wymagania odnośnie dokumentacji grupowej (master file) zostaną omówione w naszym kolejnym Tax Alercie.

Dokumentacja lokalna

Podatnik powinien pamiętać między innymi o następujących kwestiach:

 • Informacje w zakresie danych finansowych należy przedstawiać odrębnie dla każdego rodzaju działalności, z podziałem na państwa oraz podmioty powiązane, których dotyczy transakcja;
 • Wartość transakcji (lub innych zdarzeń) należy ustalać na podstawie wystawionych lub otrzymanych faktur, a w przypadku ich braku – umów lub innych dokumentów;
  W dokumentacji należy zawrzeć informacje o otrzymanych lub przekazanych w danym roku podatkowym płatnościach;
 • W zakresie danych identyfikujących podmioty powiązane, należy wskazać między innymi ich dokładne dane adresowe, numery identyfikacji podatkowej oraz informację dotyczącą rodzaju powiązań, zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu rozpoczęcia roku podatkowego, a w przypadku, gdy dokumentacja jest sporządzana po jego zakończeniu – zgodnie ze stanem z dnia zakończenia;
 • Opis przebiegu transakcji (lub innych zdarzeń) powinien być dokonywany odrębnie dla każdego rodzaju działalności i uwzględniać analizę funkcjonalną oraz profil funkcjonalny. Analiza funkcjonalna obejmuje opis działań podejmowanych przez strony w ramach łańcucha wartości dodanej (ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowanych wartości niematerialnych), zaś profil funkcjonalny polega na opisie roli stron w transakcji.

Opis analizy danych porównawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem, w opisie analizy danych porównawczych należy zawrzeć między innymi informacje dotyczące:

 • Założeń stanowiących podstawę analizy danych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji wraz z uzasadnieniem wyboru tych danych,
  Przyczyn zastosowania danych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich;
 • Danych (w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych) wykorzystanych do kalkulacji dochodów (straty) lub danych odrzuconych, wraz z informacją o źródle danych i sposobie ich pozyskania;
 • Zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania;
 • Wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem wykorzystanych miar statystycznych oraz uzasadnieniem przyjęcia, że warunki analizowanej transakcji nie różnią się od warunków stosowanych przez niezależne podmioty.

W przypadku, gdy przeprowadzenie analizy nie wymaga którejś z powyższych informacji – należy wyjaśnić przyczynę jej braku.

Podatnicy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu w terminie określonym na złożenie rocznego zeznania podatkowego – najczęściej do 31 marca 2018 r. (termin ten dotyczy dokumentacji lokalnej i opisu analizy danych porównawczych). Fakt sporządzenia dokumentacji musi zostać potwierdzony złożeniem oświadczenia stanowiącego załącznik do deklaracji CIT-8, a zaniechanie tego obowiązku może budzić nie tylko konsekwencje dla spółki na gruncie podatku dochodowego, lecz również odpowiedzialność karną skarbową członków jej zarządu.

Z treścią Rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami: Matthew O’Shaughnessy lub Arkadiuszem Żurawickim.